På vegne av tiltakshaver, Leif og Ellin Brattås, er Kystplan AS engasjert til å utarbeide reguleringsplan for Sætherberget, gnr. 127, bnr. 60 m.fl.

Hensikten

Hensikten med planen er å oppdatere eksisterende reguleringsplan slik at en tidligere midlertidig anleggsvei kan bli godkjent som permanent adkomst til fritidseiendommen gnr. 127, bnr.60. Det er også ønskelig å regulere inn en adkomstvei frem til fritidseiendom gnr. 127 bnr. 46. Inntegnet vei i gjeldende plan tenkes å fjernes fra plankartet. Vedlegget «kart som viser ønskede endringer» viser veiene som man ønsker å tegne inn i kartet (blå og rød), og den som ønskes å fjernes fra plankartet (grønn). Det presiseres at det er bare disse endringene som vil bli gjort i den nye planen.

Eksisterende status

Området er i dag regulert gjennom reguleringsplan for Sætherberget (planid: R_41). I gjeldende plan er ikke de to veiene regulert inn.

Planprogram og konsekvensutredning

Det er ikke krav om planprogram og konsekvensutredning.

Merknader/innspill

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Reidun på telefon 969 47 878.

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 21.12.2018 til Kystplan AS, Storhaugveien 8, 7240 Hitra eller på e-post til reidun@kystplan.no