På vegne av Uttian Panorama AS v/Olaf Reppe  er Kystplan AS engasjert til å utarbeide reguleringsplan for deler av eiendommen gnr 26 bnr 6  i Frøya kommune

Oversiktskart

Hensikten

Hensikten er å legge til rette for eneboligtomter og ev. flerboligbygg.

Dette er en forlengelse av eksisterende boligfeltet Uttian Panorama , (vedtatt mars 2019).  Det nye området er på ca 43 dekar og vil gi plass til ca 10  eneboligtomter

Se eksisterende plan i kommunekart.com

 

Planavgrensingen og dagens arealformål

Område er avsatt til fremtidig boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel

Plangrensen vil følger eiendommen gnr/bnr 26/209 og 26/6  sør og vest . Videre følger den stort sett formålsgrensen som ligger i kommuneplanen.

Friluftsliv

Det skal være en åpning i planen som sikrer adkomst til friområdet. Det er et krav  fra kommunen ( se referat fra oppstartsmøte) om at utbyggingen ikke skal hindre bruken av «Uttian runden»

Naturmangfold

Det er stilt krav i kommuneplanen om naturfoldkartlegging.

Adkomst

Det er et  krav fra kommunen ( se referat fra oppstartsmøte) om at planforslaget beskriver trafikale forhold og trafikksikkerhet for kjørende og gående. Dette gjelder også eksisterende vei før du kommer til planområde.

Risiko og Sårbarhetsanalyse (ROS)

Det er utarbeidet en enkel Ros-analyse, dette er de viktigste punktene:

Radon: område er kategorisert som høy aktsomhet for Radon

Naturmangfold land:  kilde: Naturbasen

  • Det er ikke registrert arter innenfor planavgrensningen, men i nærheten.
  • Det er ikke registrert fredede fuglearter,

Det bestilles kartlegging av område.

Merknader/innspill på et tidlig tidspunkt

Har du innspill/merknader til planen, har du muligheten allerede nå å komme med et innspill. Dette selv om detaljene ikke er klargjort ennå.

Når forslaget til planen er ferdig vil Frøya kommune kunngjøre en offentlig høring og naboer/berørte parter får da igjen muligheten til å uttale seg om det ferdige forslaget.

Frist for uttalelse er satt til  07.01.2021

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med May på telefon 93 46 73 58.

Innspill sende til: may@kystplan.no

Hvis du vil sende via post er adressen:  Kystplan AS. postboks4, 7239 Hitra