På vegne av Per Espnes er Kystplan AS engasjert til å utarbeide reguleringsplan for deler av eiendommen gnr 14 bnr 36 i Frøya kommune.  Oppstartsmøte er avholdt 05.08.2020 (vedlegg)

oversiktskart

Hensikten

Hensikten er å legge til rette for næringsvirksomhet i form av rorbuer. Videre skal det tilrettelegges for tilhørende småbåthavn.

Planavgrensningen følger formålsgrensen, eiendomsgrenser og langs eksisterende vei.  Området er på ca 4,0 dekar , inklusiv sjøareal

flyfoto og planavgrensing

Dagens arealstatus

Området ligger i formål til fritids og turistformål, småbåthavn og LNF.  Eksisterende vei ligger i LNF.  Planområdet ligger i sin helhet innenfor 100m-beltet.

utdrag av kommuneplan og planavgresning

Planlagt tiltak

Det ønskes å legge til rette for ca 6 rorbuer på eksisterende molo.  For å få dette til, må man gjøre moloen litt bredere. For å gjøre tiltaket så lite som mulig tenker man å lage fyllingen som en mur, slik at bunnen blir minst mulig berørt.  Det er ønskelig med en enkel kaifront langs rorbuene.

skisse over mulig utbygging

Merknader/innspill på et tidlig tidspunkt

Vi gjør oppmerksom på at arbeidet nettopp er startet.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med May på telefon 93 46 73 58.

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 20.11.2020 til   Kystplan AS, postboks 3 , 7239 Hitra eller mail: may@kystplan.no

Du kan også bruke skjema nedenfor.