På vegne av Arnhild Saltbones og Odd Arne Sørdahl  er Kystplan AS engasjert til å utarbeide reguleringsplan for deler av eiendommen gnr 67, bnr. 3  i Åfjord kommune

Oversiktskart

Hensikten

Hensikten er å legge til rette for naustbebyggelse og gjenoppbygging av sjøbod. Sjøboden planlegges benyttet til utleie. Videre ønskes lagt til rette for adkomst til området fra Lauvøyveien via eksisterende vei på gnr. 67, bnr. 5. Planområdet er på ca 2 dekar.

Bildet viser tidligere bebyggelse på området for sjøbod

Planavgrensningen og dagens arealformål

Området er i hovedsak avsatt til fritidsbebyggelse, men vil også berøre område avsatt til LNFR.

Plangrensen følger nørdøstside eksisterende atkomstvei på eiendommen gnr/bnr 67/5 ned til eiendommen gnr/bnr 67/63. Herfra følger den eiendomsgrense til 67/63 til eiendommen gnr/bnr 67/3 – videre langs eiendomsgrensen gnr/bnr 67/3 ned til sjø. Plangrense følger så strandlinjen sørover til den passerer neset hvor det tidligere sto en sjøbod. Herfra går plangrensen vestover noen meter, så nordover mot eiendomsgrensen mot nord . Nesten tilbake til eiendommen gnr/bnr. 67/136 vender plangrensen mot nordvest forbi gnr/bnr 67/63. deretter føler plangrensen sørvestlig side av eksisterende vei på gnr/bnr. 67/5 opp til Lauvøyveien igjen.

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Det er utarbeidet en enkel ROS-analyse, dette er de viktigste punktene

Naturmangfold land: Det er gjort registrering av krokhals.
Naturmangfold sjø: Det er registreringer av bløtbunnsområde i sjøen utenfor naustene. Dette området er også registrert som et område hor alle arter er av særlig stor forvaltningsinteresse (alke, horndykker, makrellterne, gulnebblom og toppskarv).
Grunnforhold: Området ligger innenfor marin grense med mulighet for sammenhengende forekomster av marin leire. NGU`s løsmassekart viser marine strandavsetninger. I område for sjøhus er det berg i dagen.

Merknader/innspill på et tidlig tidspunkt

Har du innspill/merknader til planen, har du muligheten allerede nå å komme med et innspill. Dette selv om detaljene ikke er klargjort ennå.

Når forslaget til planen er ferdig vil Åfjord kommune kunngjøre en offentlig høring og naboer/berørte parter får da igjen muligheten til å uttale seg om det ferdige forslaget.

Frist for uttalelse er satt til  18.01.2021

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Grethe på telefon 908 55 627

Innspill sende til: grethe@kystplan.no

Hvis du vil sende via post er adressen:  Kystplan AS. postboks4, 7239 Hitra