På vegne av Mowi ASA er Kystplan engasjert til å utarbeide reguleringsplan for eiendommen 73/133 m.fl. i Ørland kommune.

Oversiktskart

Hensikten

Hovedhensikten med planen er å regulere nåværende akvakulturvirksomhet som Mowi v/ST Stamfisk driver i området, dvs. å regulere alle dispensasjoner, godkjente og omsøkte tiltak som ligger innenfor området til ST Stamfisk, både på land og i sjøen. Reguleringsplanen skal også gi muligheter framtidige utviklingsbehov for bedriften innenfor eiendommene bedriften disponerer i dag.

Planavgrensning og dagens arealformål

Planen omfatter landområde avsatt til akvakulturformål i kommuneplanens arealdel. Trolig var dette var tenkt å være næringsformål. Tilgrensende landareal avsatt til LNF-formål er inkludert. Dette gjelder areal som ST Stamfisk disponerer i dag, fritidseiendommen gbnr 73/22, samt en mindre del av eiendommen 73/10. ST Stamfisk har en flytebrygge i sjøen. Den er plassert i et område som i utgangspunktet ikke tillater slik aktivitet. Flytebrygga med omkringliggende sjøareal er derfor tatt med innenfor plangrensen.

Se kommuneplanens arealdel for området her

Konkrete tiltak som ønskes avklart gjennom planarbeidet

– På 73/133: Nye lager-/produksjonslokaler på det ubebygde området øst for eksisterende bygninger gitt tilfredsstillende geotekniske vurderinger.
– På 73/133: Overbygg over utekar sør på eiendommen.
– På 73/133: Flytte hovedinngangen mot vest (mot Leikvangveien).
– På 73/10/3: Overbygg/telt over de store karene i øst.
– For sjøarealene er hensikten å regulere eksisterende flytebrygge som ST Stamfisk benytter i produksjonen.
– Fastsette nye vilkår for bruk av flytebrygga.
– Fritidseiendommen 73/22 skal reguleres til fritidsformål iht. gitte tillatelser og i tråd med innspill fra Ørland kommune.
– Eksisterende bebyggelse på 73/10 reguleres.
– Fastsette byggegrense mot sjø.

ROS-analyse

Det er gjort en innledende ROS-analyse som viser at den største risikoen med planen er knyttet til produksjonsmessige forhold.

Merknader/innspill på et tidlig tidspunkt

Har du innspill/merknader til planen, har du muligheten allerede nå å komme med et innspill. Dette selv om detaljene ikke er klargjort ennå.

Når forslaget til plan er laget, vil Ørland kommune kunngjøre en offentlig høring og naboer/berørte parter får da igjen muligheten til å uttale seg om det forslaget.

Frist for uttalelse er satt til  22.01.2021

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Siri på telefon 90648645.

Innspill sendes til: siri@kystplan.no

Hvis du vil sende via post er adressen:  Kystplan AS, Postboks4, 7239 Hitra