På vegne av Dahle Invent v/ Tore Dahle er Kystplan AS engasjert til å utarbeide reguleringsplan for Sandvika Panorama.

Hensikten

Det er inngått en avtale mellom grunneier og Dahle Invent om regulering av eiendommen.

Hensikten er å etablere fritidsboligtomter, naustområde og småbåthavn i område.

Planområde er på ca 31 da.

 

Saksbehandling hittil

Det er avholdt oppstartsmøte med Hitra kommune  så tidlig som 14.11.2018  og i 15.04.2020 ble det gitt vedtak om igangsetting av arbeidet.

Det er også utarbeidet en mulighetsstudie av ON-arkitekter som går på tomteplassering og silhuett. (vedlagt)

 

Gjeldende status

Område ligger i strandplan for Selvåg  og er avsatt til friluftsliv. I området ligger også 2 private brønner.  Det er uvisst om disse er i bruk. Det skal avklares i planprosessen.

Det er vurdert at tiltaket ikke utløse konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven § 8 pkt. a).

 

 

Forslag til utnyttelse av arealet

Det er utarbeidet en enkel mulighetsstudie. Denne viser at det er plass til 11 tomter i område. En må gjøre oppmerksom på at i dette studie er det ikke tatt høyde for veiareal eller skråningsutslag. Når planarbeidet er ferdig vil man kunne se hvordan arealet ble utnyttet til slutt. se vedlegg

Området ligger i et sårbart landskap. Det ligger også i innseilingen mot Knarrlagsundet.

Silhuett og områdets utforming vil derfor være svært viktig. Dette vil bli i vektlagt i planarbeidet.

Se skisser fra illustrasjoner i vedleggslista.

 

Infrastruktur

Det er intensjon at alle skal ha vann, vei og avløp.  Vei og avløp må ses i sammenheng med område rundt.

 

Merknader/innspill på et tidlig tidspunkt

Har du merknader kan dette leveres direkte i skjemaet nedenfor eller du kan sende på mail til may@kystplan.noe

Merknadsfrist er satt til  05.06.2020

Postadresse er:  Kystplan AS,  postboks 4 ,  7239 Hitra

Besøksadresse:  Hitra: Torget 3 i Fillan

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med May på telefon 93 46 73 58.