I medhold av plan- og bygningslovens § 12,8 kunngjøres det herved at det er igangsatt reguleringsplanarbeider.

På vegne av tiltakshaver, Olden oppdrettsanlegg, er Kystplan AS engasjert til å utarbeide reguleringsplan for Oldenvika gnr/bnr 68/6/1 m.fl.

Hensikt

Formålet med planen er for tiltakshaver å fylle ut og benytte et område i sjø for å ha plass til å utvide produksjonen i bedriften sin. Man ønsker også å etablere en kai ytterst på denne fyllingen. Utfyllingen vil være ca. 75 x 75 meter.  Utfyllingen ønskes brukt til akvakultur, og man må derfor endre reguleringsformålet for planområdet til dette.

Eksisterende status

Planområdet er i dag regulert inn under Bjugn kommunes kommuneplan (plan-id: 16271101). Der er området avsatt til både småbåthavn og havn. Kommuneplanen er nå under revidering, og planområdet for denne saken vil der bli regulert formål havn.

Planlagt tiltak om utfylling og akvakultur faller ikke under det gitte formålet i revidert kommuneplan for Bjugn kommune. Planlagt tiltak om kai faller derimot under formålet i revidert kommuneplan.

Spørsmål eller merknader?

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med May på telefon 969 47 878.

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 28.05.2019 til reidun@kystplan.no

Kystplan AS
Storhaugveien 8
7240 Hitra