På vegne av tiltakshaver, Olden oppdrettsanlegg, er Kystplan AS engasjert til å utarbeide reguleringsplan for Oldbukta gnr/bnr 68/6/1 m.fl.

27.05.2019 ble det sendt ut oppstartsvarsel til naboer og sektormyndigheter for reguleringsarbeider for Olden oppdrettsanlegg.

Som følge av tilbakemeldinger på dette oppstartsvarselet har vi valgt å gjøre noen endringer, og sender derfor nå ut et nytt varsel om oppstart. Endringer som blir gjort er at planen får nytt navn, Oldbukta, planavgrensningen blir endret og at planen vil bli konsekvensutredet etter Vedlegg II. Planer etter plan- og bygningsloven og tiltak etter annet lovverk som skal vurderes nærmere i forskrift om konsekvensutredninger.

Hensikt

Formålet med planen er for tiltakshaver å regulere område for å utvide bedriften sin. Hensikten er å få etablert bedriftsanlegg, samt en ny kai. Deler av området like ved det eksisterende anlegget ønskes å avsettes til akvakultur.

I motsetning til forrige oppstartsvarsel som ble sendt ut ønsker man nå å etablere område for bedriftsanlegg like nord for den eksisterende bedriften, og man får dermed ikke behov for en stor utfylling i sjø.

Området som ønskes endret til akvakultur er i kommuneplanens arealdel avsatt til landbruk- natur-, og friluftsområde.

Merknader/innspill på et tidlig tidspunkt

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 24.09.2019 til reidun@kystplan.no, eller Kystplan AS, Storhaugveien 8, 7240 Hitra.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Reidun på telefon 969 47 878.