På vegne av Kencha Eiendom v/Johnny Sørgård er Kystplan AS engasjert til å utarbeide reguleringsplan for deler av eiendommen gnr 17 bnr 3 i Hitra kommune

Hensikten

Hensikten er å etablere en ny småbåthavn og et mindre anlegg for rorbuer.

Område skal brukes i forbindelse med næring, men småbåthavna skal også være tilgjengelig for allmenheten.

Dagens arealstatus

Området ligger i LNF-område både for sjø og på land. Videre ligger planområdet innenfor 100m-beltet.

Rorbu

Tiltakshaver ønsker å gjenreise en brygge som sto på eiendommen i tidlig 1930-tallet. Den var på ca 100 m2 og i 2 etg. Det eksisterer bilder av denne bryggen som man ønsker å bruke som et utgangspunkt for byggets utforming. I bygget planlegges det minimum 4 leiligheter, med tilhørende båtplasser.

I forbindelse med etablering av anlegget er det nødvendig å flytte en eksisterende nausttomt.

Rorbuleilighetene skal leies ut til profesjonelle utleieaktører som driver med fiskeriturisme

Småbåthavn

I kommuneplan for Hitra er det gitt åpning for å etablere småbåthavn i område, men denne eiendommen ligger litt utenfor det avsatte område.(se fig.4)  Sjøarealet har derfor status LNF i sjø.

Det er ikke behov for tiltak i sjø, da dette er en naturlig havn.

Det er ønskelig å etablere en småbåthavn i forbindelse med utleieenhetene. Det er videre stor etterspørsel etter båtplasser for fastboende og andre. Man vil derfor utforme småbåthavna til også å være et fellesanlegg for fastboende og andre.

Det ligger en flytebrygge her i dag, den er ikke tiltakshaver sin og skal derfor fjernes.

Det er gjort en kort undersøkelse om behovet for båtplasser, og man har funnet ut at det er ingen båtplasser ledig pr dato. Det er heller ikke planer om å etablere flere flytebrygger i område.

Småbåthavnen ligger svært godt plassert i forhold til vær og vind. Dette er en naturlig hamn. Det er ikke nødvendig med molo eller annen inngrep i naturen for å realisere prosjektet.

Konsekvensutredning

Planen skal konsekvensutredes. Dette skal inngå i beskrivelsen. Det skal ikke utarbeides planprogram

Tema som skal utredes er:

  • Forholdet til statlige retningslinjer ,100m beltet
  • Forholdet til landbruksressurser og friluftsliv.
  • Naturmangfold med vekt på skjellsand
  • Klima og Havnivåstigning
  • Kulturminner
  • Behovet for småbåthavn

Vi gjør oppmerksom på at arbeidet nettopp er startet. Eksakt plassering av de ulike formål kan justeres.

Spørsmål eller merknader?

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med May på telefon 934 67 358.

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 12.08.2019 til may@kystplan.no

Kystplan AS
Storhaugveien 8
7240 Hitra